دنیای گوگولی مگولی ما        

                

در یک روز پاییزی
در آخرین روز 
در ماه مهر 
در سال 1395/6/30
و درسال میمون 
این وب افتتاح گردید ^^
و همچنین در ساعت 
13:55:11 بیست و یکم بهمن 1395
وبم عضو باشگاه نویسندگان  شد ^^